Sposób rozliczania obowiązków wprowadzającego

Przedsiębiorca wprowadzający na polski rynek sprzęt/opakowania/produkty/baterie, ma ustawowy obowiązek zapewnienia ich zbierania i recyklingu. Wielkość tego obowiązku jest wyliczana na podstawie mas asortymentu, jakie przedsiębiorca wprowadza do obrotu. W zależności od poszczególnych aktów prawnych, podstawą rozliczenia są masy wprowadzane w roku bieżącym, rok wcześniej lub średnia z kilku lat poprzedzających. Poniżej prezentujemy sposoby rozliczania obowiązków dla poszczególnych grup wprowadzających.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny - rozliczanie według stawki za obowiązek

Zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zawartą umową, obowiązek zbiórki zużytego sprzętu w danym roku wykonuje się na podstawie średniego wprowadzenia sprzętu z 3 poprzednich lat kalendarzowych. Jeśli przedsiębiorca wprowadza sprzęt w danej grupie krócej niż 3 lata, to podstawę rozliczania stanowi średnioroczna masa z 2 lat lub masa z jednego roku.
Faktury wystawiane są według tej samej zasady. Obliczona średnioroczna masa zostaje pomnożona przez ustawowy poziom zbierania, a następnie przez stawki jednostkowego kosztu gospodarowania odpadem, określone w umowie z organizacją.
Tak wyliczone roczne wynagrodzenie dzielone jest na liczbę okresów fakturowania określonych w umowie: 12 (fakturowanie miesięczne), 4 (fakturowanie kwartalne) lub 2 (fakturowanie półroczne). Dlatego faktury za kolejne okresy mają taką samą wartość.

Masa sprzętu wprowadzonego w bieżącym roku, będzie wchodziła do średniej w następnym roku.

W przypadku rozpoczęcia wprowadzania sprzętu lub rozpoczęcia wprowadzania nowej grupy sprzętu, fakturowanie, w danym roku, oparte jest na wielkości wprowadzenia, zadeklarowanego w oświadczeniu o planowanym wprowadzeniu w danym roku.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny - rozliczanie według stawki za wprowadzanie

Zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zawartą umową, obowiązek zbiórki zużytego sprzętu w danym roku wykonuje się na podstawie średniego wprowadzenia sprzętu z 3poprzednich lat kalendarzowych. Jeśli przedsiębiorca wprowadza sprzęt w danej grupie krócej niż 3 lata, to podstawę rozliczania stanowi średnioroczna masa z 2 lat lub masa z jednego roku.
Faktury wystawiane są według tej samej zasady. Obliczona średnioroczna masa zostaje pomnożona przez stawki jednostkowego kosztu gospodarowania odpadem, określone w umowie z organizacją.
Tak wyliczone roczne wynagrodzenie dzielone jest na liczbę okresów fakturowania określonych w umowie: 12 (fakturowanie miesięczne), 4 (fakturowanie kwartalne) lub 2 (fakturowanie półroczne). Dlatego faktury za kolejne okresy mają taką samą wartość.

Masa sprzętu wprowadzonego w bieżącym roku, będzie wchodziła do średniej w następnym roku.

W przypadku rozpoczęcia wprowadzania sprzętu lub rozpoczęcia wprowadzania nowej grupy sprzętu, fakturowanie, w danym roku, oparte jest na wielkości wprowadzenia, zadeklarowanej w oświadczeniu o planowanym wprowadzeniu w danym roku.

Opakowania (produkty w opakowaniach)

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zawartą umową, podstawę do rozliczenia stanowi masa opakowań wprowadzonych do obrotu w roku poprzednim. Faktury wystawiane są według tej samej zasady. Masa wprowadzonych w poprzednim roku opakowań zostaje pomnożona przez ustawowe poziomy recyklingu, a następnie przez stawki za recykling, określone w umowie z organizacją.
Tak wyliczone roczne wynagrodzenie dzielone jest na liczbę okresów fakturowania określonych w umowie: 12 (fakturowanie miesięczne), 4 (fakturowanie kwartalne) lub 2 (fakturowanie półroczne). Dlatego faktury za kolejne okresy mają taką samą wartość.
W przypadku fakturowania rocznego, cała wartość wynagrodzenia ujmowana jest na jednej fakturze wystawianej w grudniu danego roku.
Do każdej faktury doliczana jest opłata za przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, w wysokości określonej w umowie.

Masa opakowań wprowadzonych w bieżącym roku, będzie stanowiła podstawę rozliczenia i fakturowania w następnym roku.

W przypadku rozpoczęcia wprowadzania nowego asortymentu lub rozpoczęcia wprowadzania opakowań, fakturowanie, w danym roku, oparte jest na podstawie bieżących danych o masie wprowadzonych opakowań, a faktury wystawiane są po otrzymaniu deklaracji.

Produkty (oleje/opony)

Zgodnie z przepisami ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz zawartą umową, podstawę do rozliczenia stanowi masa olejów/opon, wprowadzonych do obrotu w roku poprzednim. Faktury wystawiane są według tej samej zasady. Masa wprowadzonych w poprzednim roku olejów/opon zostaje pomnożona przez ustawowe poziomy recyklingu, a następnie przez stawki za recykling lub odzysk, określone w umowie z organizacją.
Tak wyliczone roczne wynagrodzenie dzielone jest na liczbę okresów fakturowania określonych w umowie: 12 (fakturowanie miesięczne), 4 (fakturowanie kwartalne) lub 2 (fakturowanie półroczne). Dlatego faktury za kolejne okresy mają taką samą wartość.
W przypadku fakturowania rocznego, cała wartość wynagrodzenia ujmowana jest na jednej fakturze wystawianej w grudniu danego roku.

Masa olejów/opon wprowadzonych w bieżącym roku, będzie stanowiła podstawę rozliczenia i fakturowania w następnym roku.

W przypadku rozpoczęcia wprowadzania nowego asortymentu lub rozpoczęcia wprowadzania olejów/opon, fakturowanie, w danym roku, oparte jest na podstawie bieżących danych o masie wprowadzonych olejów/opon, a faktury wystawiane są po otrzymaniu deklaracji.

Baterie/akumulatory

Zgodnie z przepisami ustawy o bateriach i akumulatorach oraz zawartą umową, rozliczanie baterii/akumulatorów zależy od ich rodzaju.

Baterie przenośne: podstawę do rozliczenia i fakturowania stanowi średnia masa wprowadzenia z 2 poprzednich lat oraz roku bieżącego.
W ciągu roku faktury wystawiane są po otrzymaniu deklaracji o masie wprowadzonych baterii. Zadeklarowana masa zostaje pomnożona przez ustawowy poziom zbierania, a następnie przez stawkę wynagrodzenia, określoną w umowie z organizacją.
Po uzyskaniu danych za cały bieżący rok, wyliczana jest średnia masa z 3 lat (2 lat poprzednich i roku bieżącego, przy czym jeśli Przedsiębiorca wprowadzał baterie przenośne krócej niż 3 lata, to średnia wyliczana jest z dwóch lat lub jednego roku), która następnie zostaje porównana do danych na wystawionych już za ten rok fakturach. Jeśli średnia jest niższa –zostaje wystawiona faktura korygująca na minus, jeśli średnia jest wyższa – wystawiana jest faktura uwzględniająca różnicę w wartościach.

Baterie/akumulatory samochodowe i przemysłowe: podstawę do rozliczenia i fakturowania stanowi masa wprowadzenia w bieżącym roku.
Faktury wystawiane są po otrzymaniu deklaracji o masie wprowadzonych baterii. Zadeklarowana masa zostaje pomnożona przez stawkę wynagrodzenia, określoną w umowie z organizacją.

Faktury obejmują również opłatę za przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, wyliczoną jako iloczyn wprowadzonej w danym roku masy baterii/akumulatorów oraz ustawowej stawki 0,03 zł/kg.