Obowiązki wprowadzającego sprzęt

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny zobowiązani są do wypełniania szeregu obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, Poz. 1688). Kluczowe z nich realizuje Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA. Istnieje jednak grupa wymogów, które należy wykonywać samodzielnie.

OBOWIĄZKI REALIZOWANE SAMODZIELNIE

 • uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego w ramach Bazy Danych o Odpadach (BDO) przed rozpoczęciem działalności;

  Uwaga. Obowiązek rejestracji pociąga za sobą dalsze zobowiązania w postaci wniesienia opłaty rejestracyjnej oraz opłaty rocznej. Opłaty te różnią się w zależności od statusu przedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcy uiszczają opłatę w kwocie 100 zł za rejestrację i tyle samo tytułem opłaty rocznej w każdym następnym roku. Pozostali przedsiębiorcy zobowiązani są płacić odpowiednio 300 zł za rejestrację i 300 zł tytułem opłaty rocznej. Opłata roczna winna być uiszczona do końca lutego danego roku.
 • złożenie wniosku aktualizacyjnego do BDO w przypadku zmian w zakresie danych ujawnionych w rejestrze, jak również zmian w zakresie prowadzonej działalności;

  Przedmiotowe wnioski składane są za pomocą elektronicznego formularza. Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o wpisanie zmiany winien zostać złożony nie później niż 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
 • umieszczanie swojego numeru BDO na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wprowadzaniem sprzętu do obrotu;

  Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, innymi dokumentami (poza fakturami), na których powinien znaleźć się numer BDO są: paragony fiskalne, umowy kupna sprzedaży, sprawozdania, karty przekazania odpadów oraz ewidencja odpadów.

  Wprowadzający, który wprowadza sprzęt innego producenta i przekazał wyznaczonemu przez producenta, autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie, niezbędne dane do wykonywania obowiązków w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego do obrotu przez tego wprowadzającego, umieszcza na fakturach i innych wyżej wskazanych dokumentach numer BDO autoryzowanego przedstawiciela,
 • oznaczanie sprzętu symbolem selektywnego zbierania (przekreślony kosz);

  Oznakowanie należy umieścić w sposób wyraźny, czytelny i trwały na sprzęcie lub na opakowaniu i dokumentach dołączonych do sprzętu – jeżeli jest to uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu (np. na urządzeniu oznaczenie nie byłoby widoczne).
 • informowanie o systemie zbierania, w tym o prawie zwrotu zużytego sprzętu oraz roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu;

  Jeżeli wprowadzany sprzęt przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, wprowadzający zobowiązany jest również dołączyć do niego informacje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (w tym wyjaśnić znaczenie symbolu selektywnego zbierania) oraz potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

 • opracowanie informacji dotyczącej ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu, zawierającej w szczególności wskazania poszczególnych części składowych oraz materiałów zawartych w sprzęcie, a także umiejscowienia w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych;

  Termin sporządzenia opracowania wynosi 12 miesięcy od daty wprowadzenia nowego typu sprzętu na rynek. Wprowadzający jest również zobowiązany udostępnić te informacje na wniosek prowadzących zakłady przetwarzania oraz prowadzących działalność w zakresie recyklingu, w terminie 14 dni od daty złożenia przez te podmioty wniosku,
 • prowadzenie ewidencji wprowadzonego do obrotu sprzętu;

  Na podstawie powyższych danych rozliczany jest obowiązek w zakresie odzysku, recyklingu i zbierania. Wprowadzający zobowiązany jest do przechowywania dokumentów ewidencyjnych przez okres 5 lat licząc od zakończenia roku, którego dotyczą.
 • obowiązki w zakresie odbioru zużytego sprzętu;

  Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest zobowiązany odebrać od klienta, kupującego nowy sprzęt, zużyte urządzenie tego samego rodzaju. Obowiązek dotyczy wprowadzających i dystrybutorów (wprowadzający może być jednocześnie dystrybutorem), zaś informacja na ten temat musi być udostępniona w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży lub na stronie internetowej (w przypadku sprzedaży wysyłkowej).

  Jeżeli dystrybutor prowadzi jednostkę handlową o powierzchni min. 400 m2, w której sprzedaje sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do przyjmowania w tej jednostce zużytego sprzętu, nawet jeżeli klient nie zakupił nowego urządzenia. Oddawany elektroodpad, aby został przyjęty, powinien pochodzić ze sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, a jego wymiary nie mogą przekraczać 25 cm. Informacje o tym obowiązku również muszą być udostępnione w jednostce handlowej.

  Prowadzący punkt serwisowy zobowiązani są do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy jego naprawa jest niemożliwa lub gdy właściciel sprzętu uzna ją za nieopłacalną. Informacja o takim uprawnieniu powinna być umieszczona w punkcie serwisowym razem z informacją o lokalizacji punktów zbierania odpadów.

  Zarówno dystrybutor jak i prowadzący punkt serwisowy są uprawnieni do odmowy przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na zanieczyszczenia stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt.

  Powyższe obowiązki powinny być zawsze realizowane przez przedsiębiorcę wprowadzającego sprzęt bez względu na to, czy posiada umowę z organizacją odzysku, czy też nie. Jednak umowa zawarta z Biosystemem Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA zapewnia realizację pozostałych, istotnych obowiązków.

OBOWIĄZKI REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM ORGANIZACJI ODZYSKU

 • sfinansowanie zbierania zużytego sprzętu pochodzącego od gospodarstw domowych i pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe oraz osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu obowiązujących w danym roku kalendarzowym;
 • zorganizowanie oraz sfinansowanie przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego od gospodarstw domowych oraz pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe i osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu obowiązujących w danym roku kalendarzowym;
 • prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych;
 • zawarcie umowy z prowadzącym zakład przetwarzania, który prowadzi demontaż oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu;
 • złożenie sprawozdania z realizacji obowiązków;

  Wymienione obowiązki realizuje w imieniu swoich klientów Biosystem Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA. Wprowadzający powinni jednak wywiązywać się z postanowień zawartej z organizacją umowy, w tym m.in. obowiązku przekazywania informacji dotyczących:
  • masy, grupy i rodzaju sprzętu, który został wprowadzony w poszczególnych latach. Wymagane są wszelkie informacje konieczne do sporządzenia sprawozdania, w szczególności dane pochodzące z ewidencji wprowadzonego sprzętu,
  • rozpoczęcia i zakończenia wprowadzania sprzętu z danej grupy.
  Warto również pamiętać o obowiązku przechowywania umowy przez okres pięciu lat od zakończenia roku, w którym umowa przestała obowiązywać.