Obowiązki wprowadzającego produkty (oleje, opony, preparaty smarowe)

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty (opony, oleje) zobowiązani są realizować obowiązki, które wynikają z ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), jak również z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. 2001 Nr 63, poz. 639). Kluczowe z nich realizuje w imieniu swoich klientów Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S. A., część musi być jednak realizowana przez przedsiębiorców samodzielnie.

OBOWIĄZKI REALIZOWANE SAMODZIELNIE

 • uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego w ramach Bazy Danych o Odpadach (BDO) przed rozpoczęciem działalności;

  Uwaga. Obowiązek rejestracji pociąga za sobą dalsze zobowiązania w postaci wniesienia opłaty rejestracyjnej oraz opłaty rocznej. Opłaty te różnią się w zależności od statusu przedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcy uiszczają opłatę w kwocie 100 zł za rejestrację i tyle samo tytułem opłaty rocznej w każdym następnym roku. Pozostali przedsiębiorcy zobowiązani są płacić odpowiednio 300 zł za rejestrację i 300 zł tytułem opłaty rocznej. Opłata roczna winna być uiszczona do końca lutego danego roku.
 • złożenie wniosku aktualizacyjnego do BDO w przypadku zmian w zakresie danych ujawnionych w rejestrze, jak również zmian w zakresie prowadzonej działalności;

  Przedmiotowe wnioski składane są za pomocą elektronicznego formularza. Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o wpisanie zmiany winien zostać złożony nie później niż 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
 • umieszczanie swojego numeru BDO na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością;

  Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, innymi dokumentami (poza fakturami), na których powinien znaleźć się numer BDO są: paragony fiskalne, umowy kupna sprzedaży, sprawozdania, karty przekazania odpadów oraz ewidencja odpadów.
 • prowadzenie ewidencji masy wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem na poszczególne
  ich rodzaje;

  Uwaga: Ewidencja powinna być przechowywana przez okres 5 lat od zakończenia roku, którego dotyczy.
 • informowanie organizacji o rozpoczęciu wprowadzania nowego rodzaju produktu.

OBOWIĄZKI REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJĘ

 • zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów, na poziomach wynikających z obowiązujących na dany rok kalendarzowy przepisów prawa;
 • sporządzenie rocznego sprawozdania, w zakresie masy produktów wprowadzonych przez przedsiębiorcę na terytorium kraju, masy poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów poużytkowych, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych oraz wysokości należnej opłaty produktowej;

  Zgodnie z zawartymi umowami, przedsiębiorca jest zobowiązany do składania organizacji deklaracji obejmujących informację o masie wprowadzonych do obrotu produktów.