Obowiązki wprowadzającego opakowania

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach i opakowania zobowiązani są realizować obowiązki, wynikające z ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888). Kluczowe z nich realizuje w imieniu swoich klientów Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA. Jednak część obowiązków przedsiębiorcy muszą realizować samodzielnie.

OBOWIĄZKI REALIZOWANE SAMODZIELNIE

 • uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego w ramach Bazy Danych o Odpadach (BDO) przed rozpoczęciem działalności;

  Uwaga. Obowiązek rejestracji pociąga za sobą dalsze zobowiązania w postaci wniesienia opłaty rejestracyjnej oraz opłaty rocznej. Opłaty te różnią się w zależności od statusu przedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcy uiszczają opłatę w kwocie 100 zł za rejestrację i tyle samo tytułem opłaty rocznej w każdym następnym roku. Pozostali przedsiębiorcy zobowiązani są płacić odpowiednio 300 zł za rejestrację i 300 zł tytułem opłaty rocznej. Opłata roczna winna być uiszczona do końca lutego danego roku.
 • złożenie wniosku aktualizacyjnego do BDO w przypadku zmian w zakresie danych ujawnionych w rejestrze, jak również zmian w zakresie prowadzonej działalności;

  Przedmiotowe wnioski składane są za pomocą elektronicznego formularza. Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o wpisanie zmiany winien zostać złożony nie później niż 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
 • umieszczanie swojego numeru BDO na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością;

  Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, innymi dokumentami (poza fakturami), na których powinien znaleźć się numer BDO są: paragony fiskalne, umowy kupna sprzedaży, sprawozdania, karty przekazania odpadów oraz ewidencja odpadów.
 • dostosowanie wprowadzanych opakowań do wymagań określonych w ustawie;

  Wprowadzający opakowania jest obowiązany ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby opakowania nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi, a maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg. Drugi z wymogów nie dotyczy niektórych opakowań szklanych, opakowań w postaci skrzyń i palet z tworzyw sztucznych.

  Ponadto wprowadzający opakowania jest także obowiązany ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby objętość i masa opakowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji opakowania i zapewnienia poziomu bezpieczeństwa produktowi.

  Opakowania powinny być projektowane i wykonane w sposób umożliwiający wielokrotne użycie albo recykling lub inna formę odzysku.
 • przechowywanie umowy z organizacją odzysku przez okres 5 lat od końca roku, w którym umowa przestała obowiązywać;
 • prowadzenie ewidencji w postaci papierowej albo elektronicznej;

  Wprowadzający zobowiązany jest prowadzić ewidencję obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym, a także zobowiązany jest przechowywać informacje zawarte w ewidencji przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.
 • w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, przedsiębiorcy zobowiązani są pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego), a także prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Stawka opłaty wynosi aktualnie 0,20 zł. W tym zakresie przedsiębiorca samodzielnie sporządza sprawozdanie.
 • przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, jest obowiązany również przekazywać użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie: dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach, co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.
 • jeżeli jednostka handlu zajmuje powierzchnię powyżej 2000 m2, przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić na własny koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.

OBOWIĄZKI REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM ORGANIZACJI ODZYSKU

 • zapewnienie recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których przedsiębiorca wprowadził produkty;
 • prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych;

  Przez kampanie edukacyjne ustawodawca rozumie każde działania mające na celu poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych, w tym odpadów powstałych z toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, w tym kampanie prowadzone w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
 • składanie rocznych sprawozdań dotyczących realizacji obowiązków w zakresie zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;

  Celem umożliwienia realizacji przejętych obowiązków przez organizację, wprowadzający powinni, zgodnie z postanowieniami zawartych umów, informować Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S. A. o masie wprowadzonych do obrotu opakowań, a także o wprowadzeniu nowego rodzaju opakowań.