Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek baterie i akumulatory zobowiązani są realizować szereg obowiązków z zakresu ochrony środowiska, wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 Nr 79 poz. 666). Część z nich może zrealizować Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA. Inne muszą być wypełniane przez przedsiębiorców samodzielnie. Prezentujemy krótkie podsumowanie wszystkich obowiązków wprowadzającego.

OBOWIĄZKI REALIZOWANE SAMODZIELNIE

 • uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego w ramach Bazy Danych o Odpadach (BDO) przed rozpoczęciem działalności;

  Uwaga. Obowiązek rejestracji pociąga za sobą dalsze zobowiązania w postaci wniesienia opłaty rejestracyjnej oraz opłaty rocznej. Opłaty te różnią się w zależności od statusu przedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcy uiszczają opłatę w kwocie 100 zł za rejestrację i tyle samo tytułem opłaty rocznej w każdym następnym roku. Pozostali przedsiębiorcy zobowiązani są płacić odpowiednio 300 zł za rejestrację i 300 zł tytułem opłaty rocznej. Opłata roczna winna być uiszczona do końca lutego danego roku.
 • złożenie wniosku aktualizacyjnego do BDO w przypadku zmian w zakresie danych ujawnionych w rejestrze, jak również zmian w zakresie prowadzonej działalności;

  Wnioski składane są za pomocą elektronicznego formularza. Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o wpisanie zmiany winien zostać złożony nie później niż 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
 • umieszczanie swojego numeru BDO na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością;

  Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, innymi dokumentami (poza fakturami), na których powinien znaleźć się numer BDO są: paragony fiskalne, umowy kupna sprzedaży, sprawozdania, karty przekazania odpadów oraz ewidencja odpadów.
 • weryfikacja prawidłowego oznakowania baterii i akumulatorów;

  Wprowadzający baterie i akumulatory może wprowadzać do obrotu wyłącznie baterie i akumulatory oznakowane w sposób określony w ustawie tj. oznaczone symbolem selektywnego zbierania, oraz symbolami chemicznymi Hg, Cd lub Pb jeżeli zawierają odpowiednio powyżej 0,0005% wagowo rtęci, 0,002 % kadmu lub 004 % ołowiu.

  Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym zestawy oraz ogniwa guzikowe, powinny być oznakowane symbolem selektywnego zbierania (przekreślony kosz). Oznakowanie umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały.

  Wprowadzane do obrotu baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz baterie samochodowe i akumulatory samochodowe powinny być zaopatrzone w informację o ich pojemności. Informację umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały.
 • przechowywanie umów zawartych z podmiotem pośredniczącym (organizacją) przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać;
 • dołączanie do baterii i akumulatorów informacji o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowanych dla nich punktach zbierania;

  Uwaga. Obowiązek dotyczy wyłącznie wprowadzających baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe lub akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe.
 • dołączanie do wprowadzanego do obrotu i dystrybuowanego sprzętu, w którym są zamontowane baterie lub akumulatory instrukcji w języku polskim zawierającą informację o:

  1) sposobie bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatorów z tego sprzętu;
  2) rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów.
 • prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów;

  Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do przechowywania ewidencji, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego ona dotyczy.
 • obowiązek przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego;
  Obowiązek dotyczy sprzedawców detalicznych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych.
 • pobieranie opłaty depozytowej od kupujących niebędących przedsiębiorcami i potwierdzania jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał sprzedającemu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
  Obowiązek obciąża sprzedawców detalicznych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych.
 • sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2 , jest obowiązany do:

  1) przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;
  2) przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.
 • sprzedawca hurtowy baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych jest obowiązany do:

  1) przyjęcia zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego oraz od sprzedawcy detalicznego, któremu przekazał baterie przenośne lub akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;
  2) przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

OBOWIĄZKI REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM ORGANIZACJI ODZYSKU

 • zawarcie pisemnej umowy ze zbierającym baterie przenośne dotyczącej zbierania baterii przenośnych;
 • osiąganie poziomów zbierania baterii przenośnych;
 • sporządzanie i przedkładanie właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o rodzajach i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów przez wprowadzającego;
 • sporządzanie i przedkładanie właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania baterii przenośnych wraz z wykazem punktów zbierania oraz wykazem miejsc odbioru zużytych baterii;
 • zawarcia umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii;
 • sporządzanie i przedkładanie właściwemu marszałkowi województwa wykazu zakładów przetwarzania, z którymi organizacja posiada podpisaną umowę;
 • sporządzenie i przedkładanie właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej;
 • prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych;
 • sporządzenie i przedkładanie właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

  Celem umożliwienia realizacji przejętych obowiązków przez organizację, wprowadzający powinni, zgodnie z postanowieniami zawartych umów, informować Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA o  masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.